Bijeenkomst 5 maart, De Utrechtse Werfkelder Vereniging – Nieuwsbrief maart 2024

De Vereniging De Utrechtse Werfkelders draagt bij aan het behoud en de bescherming van de Middeleeuwse kelders  in de binnenstad van Utrecht door de eigenaren bijeen te brengen en te ondersteunen bij de belangenbehartiging  richting de gemeente en andere partijen. 

Nieuwsbrief De Utrechtse Werfkelder Vereniging
Bijeenkomst De Utrechtse Werfkelder Vereniging (DUW)

De bijeenkomst op 5 maart in de Witte Lely was  een geanimeerde bijeenkomst, waarin we als  bestuur veel input hebben gekregen om als De Utrechtse Werfkelder Vereniging verder in  dialoog te gaan met de gemeente. Er waren circa  50 aanwezigen. Uit de discussie bleek de grote  betrokkenheid van iedereen. In deze nieuwsbrief vindt u hiervan een kort verslag.

Doel van de bijeenkomst 

De bijeenkomst was gewijd aan het nadenken  over wat nodig is bij het opstellen van een  definitieve regeling voor de kostenverdeling van  kelderherstel. Aan het eind van het jaar moet de  Gemeenteraad beslissen over een concreet  voorstel. Daarvoor wordt uitgegaan van een  drietal varianten: de omkering van bewijslast  (voorstel van de Commissie van Wijzen), een technisch  expertmodel en een model dat aansluit op de  huidige tijdelijke kostenregeling kelderherstel. 

De vereniging is gevraagd advies uit te brengen  over een definitieve kostenverdeling en te  participeren in het traject tot besluitvorming. Het  bestuur wil tijdens dit traject samen met de leden  de deelname aan de participatie en de adviezen  vorm geven. De bijeenkomst op 5 maart was hiervoor de eerste  verkenning. 

Participatie en meedenken 

Er is een traject opgestart onder leiding van een  onafhankelijk procesbegeleider. In een korte introductie geeft zij aan wat er de  komende tijd op de rol staat voor wat betreft de  participatie. De eerstvolgende bijeenkomst is een informatiebijeenkomst op 27 maart. Daarna zullen er  nog op verschillende momenten in april en mei bijeenkomsten gepland worden met eigenaren.  Successievelijk wordt gewerkt aan een uitgewerkt  voorstel/advies. 

Wat is van belang voor Vereniging De Utrechtse Werfkelders

De aanwezigen discussieerden vervolgens aan de  hand van een aantal vragen over de keuzes  waarvoor de vereniging staat in het participatietraject met als uiteindelijk doel een bij  voorkeur breed gedragen voorstel voor de Raad  voor een definitieve kostenregeling. 

De vragen die besproken zijn waren: 

  • Kelderherstel is een gezamenlijke opdracht van  eigenaren en gemeente. Hoe ziet u uw rol? De gemeente legt de raad een voorstel voor voor een  definitieve kostenverdeling. Wat vindt u belangrijke  toetsstenen? 
  • De vereniging is uitgenodigd een advies te geven over  die regeling. Wilt u meedenken over die  kostenverdeling en wat wilt u ons meegeven voor het  advies over de definitieve kostenverdeling?
Uitkomst van de discussie 

De discussie is gevoerd in groepen. De volgende  opmerkingen zijn van belang mee te nemen in het  participatie traject: 

  • Eerder had het oordeel/advies van de “commissie van wijzen” veel aanhang. Dat luidt, dat de schade  moet worden hersteld door degenen die  verantwoordelijk is voor de oorzaak van de  schade. Die verantwoordelijkheid ligt bij dit model  in principe bij de gemeente, behalve als de  gemeente kan aantonen dat dat niet zo is.  (“Omgekeerde bewijslast”) 
  • Daartegenover staan de opmerkingen van mensen  die bezig zijn met het begin van het proces van het  kelder herstel. Zij uiten zich in positieve zin over  de op dit moment gehanteerde “tijdelijke regeling”. Dan vindt men wel dat men moet  opletten dat er in een offerte geen stelposten  zitten en het wordt lastig als de gemeente verlangt  dat ook de buren meedoen. Gemeente, ga gelijk  aan de slag als overeenstemming is bereikt met  een eigenaar! 
  • Het zou mooi zijn als de vereniging DUW kan  meekijken bij een offerte of dat een deskundige  dat namens de vereniging zou kunnen doen. 
  • Het proces moet werkbaar zijn; het moet  draagbaar zijn voor de eigenaar. 
  • De gemeente zal blijvend moeten werken aan het  winnen van het vertrouwen van de eigenaren. De vereniging is van het grootste belang om als  collectief de individuele keldereigenaar te  beschermen. 
  • Van belang is dat de keuzes, die gemaakt worden,  voldoende draagvlak hebben. 

Daarnaast waren er nog gedetailleerde discussies,  die wij als Vereniging graag meenemen naar de  “meedenkgroep”. 

Het vervolg 

De bovenstaande punten zijn van belang voor de  inzet die de vereniging zal kiezen in het  vervolgtraject. Dat zal het bestuur niet alleen  doen. Daarvoor hebben al meer dan 10 mensen  zich gemeld om mee te denken. Vanzelfsprekend  kunnen nog meer leden zich aanmelden via  info@deutrechtsewerfelders.nl. Deze groep zal  door ons geïnformeerd worden over het  voorbereidende werk. Het bestuur zal de leden op  de hoogte houden van de stand van zaken via  nieuwsbrieven zoals deze. 

Tenslotte 

We hopen dat je hebt genoten van het lezen van deze nieuwsbrief van De Utrechtse Werfkelder VerenigingDe vereniging is nu echt opgericht en spreekt  graag namens zoveel mogelijk eigenaren. Leden  blijven van harte welkom, op te geven via  info@deutrechtsewerfkelders.nl of via de onderstaande knop.  Nog ter aanvulling: de vereniging communiceert  alleen via dit info-adres.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Wim van Gelder, voorzitter DUW.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven